Αυτή η υπηρεσία, που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες, προσφέρει ταινίες ερωτικής φύσης, σύμφωνα με τη ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία , οι οποίες μπορεί να σοκάρουν ορισμένους θεατές.

Επιλέγοντας το κουμπί "ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18", δηλώνετε επισήμως ότι:

  • Είστε νόμιμα ενήλικες βάσει του νόμου στη χώρα σας και ότι οι νόμοι της χώρας σας εγκρίνουν την πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία
  • Έχετε προειδοποιηθεί για τo πορνογραφικό περιεχόμενο αυτής της υπηρεσίας
  • Χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα για προσωπικούς λόγους χωρίς να εμπλέκεται οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση και ότι αναλαμβάνετε να μην γνωστοποιήσετε αυτήν την περιοχή στους ανηλίκους.

Οι σχολιασμοί, οι συνεντεύξεις και οι απόψεις που περιέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα και στα έργα που αυτή περιλαμβάνει έχουν αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό. Κάθε αναφορά ή ομοιότητα ή παραπομπή σε υπαρκτά ονόματα, επωνυμίες, προϊόντα, επιχειρήσεις, διακριτικά στοιχεία είναι εντελώς τυχαία, δεν αναφέρεται ούτε εννοεί αυτά τα συγκεκριμένα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΣΕΝΑΡΙΟΥ της ταινίας. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται σ’ αυτά είναι των συγκεκριμένων ομιλητών και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις και τις γνώμες της Sirina Entertainment και των υπαλλήλων της

This service, exclusively reserved for an adult and forewarned public, offers films of a erotic nature, in compliance with the European legislation in force, that might shock certain viewers.

By clicking "ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18", you solemnly declare that:

  • You are legally adult under the law in your country and that the laws of your State authorise access to this service
  • You have been forewarned of the pornographic nature of this service
  • You are using this site for personal purposes without any private company of public body being involved in any way that you undertake not to make this site known to minors.

The commentaries, interviews and opinions contained in this website and its content are exclusively for recreational purposes. Any reference or resemblance or reference to real names, brand names, products, companies, distinguishing features are completely random, nothing to indicate these specific means and used exclusively for the needs of the SCRIPT of the film. The views and opinions expressed therein are those of the specific speakers and do not necessarily represent the views and opinions of the Sirina Entertainment and its employees

No
Yes